O projektu

Na osnovu Odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po projektu „Energetska efikasnost“ broj 01-649/14 od 29. aprila 2014. godine i izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po projektu „Energetska efikasnost“ broj 02-1-021-217/15 od 18. februara 2015. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je zaduženo za realizaciju projekta „Energetska efikasnost“ u Republici Srpskoj.

Odlukama Vlade Republike Srpske osnovan je Upravljački odbor („Službeni glasnik RS“ brojevi 82/13; 104/14) kao i Jedinica za pripremu i implementaciju („Službeni glasnik RS“ brojevi 82/13; 15/15) projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u zgradama javnih institucija“.

Vrijednost projekta „Energetska efikasnost“ u Bosni i Hercegovini iznosi 32 miliona USD, a sredstva za finansiranje projekta su raspodijeljena između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu 40:60%, putem supsidijarnih sporazuma.

Razvojni cilj projekta je pokazati prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i pružiti podršku za izradu prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti, što odgovara ciljevima koji su naglašeni i u Zakonu o uređenju prostora i građenju Republike Srpske i Zakonu o energetskoj efikasnosti Republike Srpske.

Kroz projekat će se poboljšati energetska efikasnost u zgradama Republike Srpske, što će dovesti do smanjenja potrošnje energije, smanjenja tekućih energetskih troškova, kao i do unapređenja nivoa komfora u prostorijama.

Projekat se sastoji od tri komponente:

  • Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata;
  • Podrška za izradu prilagodljivih mehanizama finansiranja i izgradnju kapaciteta;
  • Upravljanje projektom.

Komponenta 1: Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata. Iz ove komponente će se finansirati investicije u energetsku efikasnost (tzv. potprojekti) u školama, bolnicama i kliničkim centrima. Može biti uključen manji broj drugih javnih objekata (npr. starački domovi, predškolske ustanove). Iz ove komponente će se finansirati adaptacija objekata u svrhu energetske efikasnosti, kao i tehničke usluge u vezi s tim (npr. energetske revizije, tehnički i socijalni M&E prije i nakon implementacije potprojekta, građevinski projekti, nadzor i primopredaja potprojekta). Te će investicije doprinijeti smanjenju potrošnje energije u izabranim javnim zgradama i pokazati ekonomsku održivost povećanja energetske efikasnosti, uključujući smanjenje tekućih troškova za energiju i s tim u vezi javnih rashoda. Pored toga, potprojekti će imati i usputne koristi koje se mogu iskazati, kao što je smanjena emisija CO2 i povećanje nivoa komfora u objektima (npr. ugodnija temperatura, bolje osvjetljenje i kvalitet vazduha u prostorijama).

Mjere adaptacije koje se mogu finansirati odnose se na poboljšanja u svrhu smanjenja potrošnje energije u javnim zgradama, uključujući mjere utopljavanja zgrada (izolacija zidova, podruma i tavana, popravka/zamjena spoljnih vrata i prozora, prilagođavanje prozora, tj. djelimična zamjena postojećih prozora vratima, uz istovremeno pridržavanje zahtjeva za dovoljnom količinom dnevnog svjetla); sistemi grijanja i hlađenja (dogradnja/zamjena kotlova i peći, promjena energenta, postavljanje, iza radijatora obloga koje reflektuju toplotu, regulacioni ventili, termostatski ventili i automatska kontrola temperature, izolacija cijevi, zamjena ventilatora/klima, pumpe za toplu vodu); osvjetljenje (kompaktne fluorescentne lampe, fluorescentna elektronska podloga, diode koje emituju svjetlost); prilagođavanje električnih instalacija ako se povećava kapacitet (transformatori, nadogradnja kapaciteta); i druge finansijski održive mjere energetske efikasnost (npr. pumpe i ventilatori, solarni grijači vode).

Komponenta 2: Podrška za izradu prilagodljivih mehanizama finansiranja i izgradnju. Iz ove komponente će se finansirati izrada održivih modela finansiranja energetske efikasnosti u javnom sektoru, jačanje kapaciteta za implementaciju i pomoć na izgradnji svijesti javnosti o energetskoj efikasnosti.

Komponenta 3: Upravljanje projektom. Iz ove komponente će se finansirati upravljanje projektom od strane Jedinice za implementaciju projekta putem angažovanja stručnih lica, organizovanja obuka za zaposlene u Jedinici i pokrivanja operativnih troškova.

Projekat nadzire Upravljački odbor projekta, a čine ga ministri (ili druga lica koja imenuje ministar) sljedećih ministarstava:

  • Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (predsjednik)
  • Ministarstvo prosvjete i kulture (član)
  • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite (član)
  • Ministarstvo finansija (član)
  • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva (član)

Nadležnosti Upravnog odbora u vezi s implementacijom projekta su:

– Utvrđivanje kriterijuma za selekciju objekata koji će biti uključeni u projekat;
– Odobravanje liste objekata koji će biti uključeni u projekat;
– Odobravanje godišnjeg izvještaja o realizaciji projekta;
– Praćenje i ocjena uspješnosti realizacije projekta.

INDIKATORI OSTVARENIH RAZVOJNIH CILJEVA PROJEKTA

Projektom je predviđeno praćenje ostvarenih rezultata projekta na osnovu 10 indikatora, čija se izmjena može vršiti nakon prve godine realizacije projekta.

Indikatori ostvarenih razvojnih ciljeva projekta su: dugoročne uštede energije, pilot potprojekat alternativnog modela ugovaranja ili finansiranja, dostavljanje prijedloga o prilagodljivom mehanizmu finansiranja energetske efikasnosti Vladi Republike Srpske, dugoročne uštede energenata, dugoročno smanjenje emisije gasova stakleničke bašte, povećanje zadovoljstva krajnjih korisnika, broj zgrada koje su sertifkovane u skladu s EU regulativom, broj opštinskih energetskih menadžera koji su prošli obuku uz rad, broj potprojekata kod kojih je izvršena primopredaja građevinskih radova, broj direktnih korisnika, broj korisnika ženskog pola.

IZBOR OBJEKATA

Izbor objekata koji će biti sanirani u okviru projekta vršiće se u tri godišnja kruga na osnovu tehničkih podataka o objektu (potrošnja energije, vrsta goriva, moguće uštede, broj korisnika i sl.) i rezultata preliminarnih energetskih pregleda. Prilikom izbora poštovaće se i ravnomjerna regionalna zastupljenost.

U toku pripreme projekta Ministarstvo je uputilo dopis svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, putem koga su imali prilike da kandiduju objekte koje smatraju prioritetima, uz dostavljanje odgovarajućih tehničkih podataka. Ukupno je kandidovano 250 objekata iz ukupno 51 opštine i grada.

Na bazi tehničkih podataka o kandidovanim objektima izvršen je izbor objekata na kojima će biti izvršeni preliminarni energetski pregledi. Ukupno je planirano sprovođenje oko 65 preliminarnih pregleda. Na bazi podataka iz sprovedenih preliminarnih pregleda, izvršiće se selektovanje oko 35 objekata koji će biti sanirani.

Ako izvještavate o temi energetske efikasnosti i potrebne su vam dodatne informacije i adekvatni sagovornici, obratite nam se na mejl adresu [email protected]

Tim koji realizuje kampanju obezbijediće vam informacije o temi koje su vam potrebne za vašu priču, kao i sagovornika koji je kompetentan da o datoj temi govori za vaš medij.

Kontakt osobe:

Sonja Matić,                                              Svetlana Ćopić,

menadžer za odnose s javnošću             koordinator kampanje

telefon: 066/800-285                                telefon: 066/800-281

Više informacija o projektu potražite ovdje

Pogledajte i rubriku Korisni linkovi