О пројекту

На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој по пројекту „Енергетска ефикасност“ број 01-649/14 од 29. априла 2014. године и измјени Одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој по пројекту „Енергетска ефикасност“ број 02-1-021-217/15 од 18. фебруара 2015. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је задужено за реализацију пројекта „Енергетска ефикасност“ у Републици Српској.

Одлукама Владе Републике Српске основан је Управљачки одбор („Службени гласник РС“ бројеви 82/13; 104/14) као и Јединица за припрему и имплементацију („Службени гласник РС“ бројеви 82/13; 15/15) пројекта „Унапређење енергетске ефикасности у зградама јавних институција“.

Вриједност пројекta „Енергетска ефикасност“ у Босни и Херцеговини износи 32 милиона USD, а средства за финансирање пројекта су расподијељена између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине у односу 40:60%, путем супсидијарних споразума.

Развојни циљ пројекта је показати предности побољшања енергетске ефикасности у зградама јавног сектора и пружити подршку за израду прилагодљивих модела финансирања енергетске ефикасности, што одговара циљевима који су наглашени и у Закону о уређењу простора и грађењу Републике Српске и Закону о енергетској ефикасности Републике Српске.

Кроз пројекат ће се побољшати енергетска ефикасност у зградама Републике Српске, што ће довести до смањења потрошње енергије, смањења текућих енергетских трошкова, као и до унапређења нивоа комфора у просторијама.

Пројекат се састоји од три компоненте:

  • Инвестиције у енергетску ефикасност јавних објеката;
  • Подршка за израду прилагодљивих механизама финансирања и изградњу капацитета;
  • Управљање пројектом.

Компонента 1: Инвестиције у енергетску ефикасност јавних објеката. Из ове компоненте ће се финансирати инвестиције у енергетску ефикасност (тзв. потпројекти) у школама, болницама и клиничким центрима. Може бити укључен мањи број других јавних објеката (нпр. старачки домови, предшколске установе). Из ове компоненте ће се финансирати адаптација објеката у сврху енергетске ефикасности, као и техничке услуге у вези с тим (нпр. енергетске ревизије, технички и социјални М&Е прије и након имплементације потпројекта, грађевински пројекти, надзор и примопредаја потпројекта). Те ће инвестиције допринијети смањењу потрошње енергије у изабраним јавним зградама и показати економску одрживост повећања енергетске ефикасности, укључујући смањење текућих трошкова за енергију и с тим у вези јавних расхода. Поред тога, потпројекти ће имати и успутне користи које се могу исказати, као што је смањена емисија CO2 и повећање нивоа комфора у објектима (нпр. угоднија температура, боље освјетљење и квалитет ваздуха у просторијама).

Мјере адаптације које се могу финансирати односе се на побољшања у сврху смањења потрошње енергије у јавним зградама, укључујући мјере утопљавања зграда (изолација зидова, подрума и тавана, поправка/замјена спољних врата и прозора, прилагођавање прозора, тј. дјелимична замјена постојећих прозора вратима, уз истовремено придржавање захтјева за довољном количином дневног свјетла); системи гријања и хлађења (доградња/замјена котлова и пећи, промјена енергента, постављање, иза радијатора облога које рефлектују топлоту, регулациони вентили, термостатски вентили и аутоматска контрола температуре, изолација цијеви, замјена вентилатора/клима, пумпе за топлу воду); освјетљење (компактне флуоресцентне лампе, флуоресцентна електронска подлога, диоде које емитују свјетлост); прилагођавање електричних инсталација ако се повећава капацитет (трансформатори, надоградња капацитета); и друге финансијски одрживе мјере енергетске ефикасност (нпр. пумпе и вентилатори, соларни гријачи воде).

Компонента 2: Подршка за израду прилагодљивих механизама финансирања и изградњу. Из ове компоненте ће се финансирати израда одрживих модела финансирања енергетске ефикасности у јавном сектору, јачање капацитета за имплементацију и помоћ на изградњи свијести јавности о енергетској ефикасности.

Компонента 3: Управљање пројектом. Из ове компоненте ће се финансирати управљање пројектом од стране Јединице за имплементацију пројекта путем ангажовања стручних лица, организовања обука за запослене у Јединици и покривања оперативних трошкова.

Пројекат надзире Управљачки одбор пројекта, а чине га министри (или друга лица која именује министар) сљедећих министарстава:

  • Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (предсједник)
  • Министарство просвјете и културе (члан)
  • Министарство здравља и социјалне заштите (члан)
  • Министарство финансија (члан)
  • Министарство индустрије, енергетике и рударства (члан)

Надлежности Управног одбора у вези с имплементацијом пројекта су:

– Утврђивање критеријума за селекцију објеката који ће бити укључени у пројекат;
– Одобравање листе објеката који ће бити укључени у пројекат;
– Одобравање годишњег извјештаја о реализацији пројекта;
– Праћење и оцјена успјешности реализације пројекта.

ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНИХ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА ПРОЈЕКТА

Пројектом је предвиђено праћење остварених резултата пројекта на основу 10 индикатора, чија се измјена може вршити након прве године реализације пројекта.

Индикатори остварених развојних циљева пројекта су: дугорочне уштеде енергије, пилот потпројекат алтернативног модела уговарања или финансирања, достављање приједлога о прилагодљивом механизму финансирања енергетске ефикасности Влади Републике Српске, дугорочне уштеде енергената, дугорочно смањење емисије гасова стакленичке баште, повећање задовољства крајњих корисника, број зграда које су сертифковане у складу с ЕУ регулативом, број општинских енергетских менаџера који су прошли обуку уз рад, број потпројеката код којих је извршена примопредаја грађевинских радова, број директних корисника, број корисника женског пола.

ИЗБОР ОБЈЕКАТА

Избор објеката који ће бити санирани у оквиру пројекта вршиће се у три годишња круга на основу техничких података о објекту (потрошња енергије, врста горива, могуће уштеде, број корисника и сл.) и резултата прелиминарних енергетских прегледа. Приликом избора поштоваће се и равномјерна регионална заступљеност.

У току припреме пројекта Министарство је упутило допис свим општинама и градовима у Републици Српској, путем кога су имали прилике да кандидују објекте које сматрају приоритетима, уз достављање одговарајућих техничких података. Укупно је кандидовано 250 објеката из укупно 51 општине и града.

На бази техничких података о кандидованим објектима извршен је избор објеката на којима ће бити извршени прелиминарни енергетски прегледи. Укупно је планирано спровођење око 65 прелиминарних прегледа. На бази података из спроведених прелиминарних прегледа, извршиће се селектовање око 35 објеката који ће бити санирани.

Ако извјештавате о теми енергетске ефикасности и потребне су вам додатне информације и адекватни саговорници, обратите нам се на мејл адресу [email protected]

Тим који реализује кампању обезбиједиће вам информације о теми које су вам потребне за вашу причу, као и саговорника који је компетентан да о датој теми говори за ваш медиј.

Контакт особе:

Соња Матић,                                              Светлана Ћопић,

менаџер за односе с јавношћу             координатор кампање

телефон: 066/800-285                                телефон: 066/800-281

Више информација о пројекту потражите овдје

Погледајте и рубрику Корисни линкови