ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE RADNE BIOGRAFIJE

BOSNA I HERCEGOVINA/REPUBLIKA SRPSKA
PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BiH (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
USLUGE INDIVIDUALNIH KONSULTANATA
Kredit br. IDA 5538 BA
Nabavka br. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-73-RS

Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta energetske efikasnosti u BiH (BEEP), a Projekat BEEP provodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Dio sredstava će se iskoristiti za plaćanje usluga individualnih konsultanta. Ovaj zahtjev se odnosi na angažovanje individualnog konsultanta za potrebe izrade Plana promotivnih aktivnosti za Projekat BEEP i nastavak Projekta BEEP AF, za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Individualni konsultant treba da izradi detaljan Plan promotivnih aktivnosti za Projekat BEEP i nastavak Projekta BEEP AF za vremenski period od 4 godine, a u cilju poboljšanja vidljivosti rezultata i publiciteta Projekta posredstvom promotivnih aktivnosti i aktivnosti za podizanje javne svijesti u okviru šire javne kampanje, a prema potrebama i zahtjevima Klijenta.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati niže navedene uslove:

 1. Posjedovanje diplome iz odgovarajuće studijske oblasti, najmanje 240 ECTS;
 2. Prikazano najmanje pet godina iskustva u marketingu ili u srodnoj odgovarajućoj oblasti, tj. lista preporuka za najmanje tri slična zadatka (lista preporuka treba da sadrži informacije o klijentima, opise zadataka, vrijednost ugovora i periode izvršenja, te prateće dokaze o zadovoljavajućem izvršenju tokom izvršenja zadatka od strane korisnika, ukoliko su dostupni).
 3. Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika, u govoru i pismu;
 4. Napredno poznavanje rada na računaru.
  Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
  • Potpisana radna biografija (CV) od strane zainteresovanog kandidata na srpskom i engleskom jeziku

Individualni konsultant će biti izabran u skladu sa pravilima Svjetske banke koji su definisani u Smjernicama Svjetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i donacija za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (januar 2011. god.).

Više informacija možete dobiti putem mejla na adresu [email protected] ili na broj telefona 051 339 494, od 09.00 do 14.00 časova.
Zainteresovani kandidati moraju dostaviti potpisanu radnu biografiju na niže navedenu adresu do 04.10.2019. god. do 16.00 časova.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Jedinica za upravljanje projektom
Trg Republike Srpske 1
IV sprat, kancelarija br. 17
78000 Banja Luka/Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
n/r Jovane Tatić
Tel: + 387 51 339 513, Faks: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Broj: 15.05-360-16-308a/19

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE RADNE BIOGRAFIJE

BOSNA I HERCEGOVINA/REPUBLIKA SRPSKA
PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BiH (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
USLUGE INDIVIDUALNIH KONSULTANATA
Kredit br. IDA 5538 BA
Nabavka br. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-61-RS

Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta energetske efikasnosti u BiH (BEEP), a Projekat BEEP provodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Dio sredstava će se iskoristiti za plaćanje usluga individualnih konsultanta. Ovaj zahtjev se odnosi na angažovanje individualnog konsultanta za snimanje stanja rekonstruisanih objekata u okviru Projekta BEEP i prve grupe objekata koji će biti rekonstruisani u okviru nastavka Projekta BEEP AF. Individualni konsultant treba da izvrši snimanje stanja objekata i pripremi video materijal i fotografsku dokumentaciju u svrhu promocije rezultata Projekta za dalju distribuciju, povećanja vidljivosti rezultata i publiciteta Projekta, pripremi informativni grafički materijal sa rezultatima Projekta, snimi izjave od predstavnika interesnih grupa, kao i u svrhu dokumentovanja početnog stanja prve grupe objekata predviđenih za rekonstrukciju u okviru Projekta BEEP AF, a prema potrebama i zahtjevima Klijenta.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati niže navedene uslove:

 1. Prednost će imati kandidati koji posjeduju diplomu iz marketinga, filmske produkcije, fotografije, komunikologije, grafičkog dizajna ili srodne studijske oblasti (180 ECTS);
 2. Prikazano najmanje pet godina relevantnog iskustva, tj. lista preporuka za najmanje tri slična zadatka (lista preporuka treba da sadrži informacije o klijentima, opise zadataka, vrijednost ugovora i periode izvršenja, te prateće dokaze o zadovoljavajućem izvršenju tokom izvršenja zadatka od strane korisnika, ukoliko su dostupni).
  Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
  • Potpisana radna biografija (CV) od strane zainteresovanog kandidata na srpskom i engleskom jeziku

Individualni konsultant će biti izabran u skladu sa pravilima Svjetske banke koji su definisani u Smjernicama Svjetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i donacija za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (januar 2011. god.).

Više informacija možete dobiti putem mejla na adresu [email protected] ili na broj telefona 051 339 494, od 09.00 do 14.00 časova.
Zainteresovani kandidati moraju dostaviti potpisanu radnu biografiju na niže navedenu adresu do 04.10.2019. god. do 16.00 časova.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Jedinica za upravljanje projektom
Trg Republike Srpske 1
IV sprat, kancelarija br. 17
78000 Banja Luka/Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
n/r Jovane Tatić
Tel: + 387 51 339 513, Faks: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Broj: 15.05-360-16-309a/19

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE RADNE BIOGRAFIJE

BOSNA I HERCEGOVINA/REPUBLIKA SRPSKA
PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BiH (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
USLUGE INDIVIDUALNIH KONSULTANATA
Kredit br. IDA 5538 BA
Nabavka br. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-19-60-RS

Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta energetske efikasnosti u BiH (BEEP), a dio sredstava će se iskoristiti za plaćanje usluga individualnih konsultanta. U ovom slučaju se odnosi na angažovanje individualnog konsultanta-pravnog eksperta za potrebe analize složenih pravnih pitanja sa fokusom na potencijalno pilotiranje modela Javno-privatnog partnerstva (JPP) za finasiranje mjera energetske efikasnosti u oblasti zgradarstva u Republici Srpskoj, u okviru Projekta BEEP. Projekat BEEP provodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Individualni konsultant-pravni ekspert treba da izvrši analizu trenutno složenog pravnog stanja sa fokusom na potencijalno pilotiranje modela Javno-privatnog partnerstva (JPP) u RS koji bi bio korišten za istraživanje, razvoj i implementaciju održivog finansijskog modela Javno-privatnog partnerstva, a prema potrebama i zahtjevima Klijenta.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati niže navedene uslove:

 1. Diploma pravnog fakulteta (sa najmanje 240 ECTS), a prednost će imati kandidati koji imaju položen pravosudni ispit;
 2. Prikazano najmanje 7 godina relevantnog profesionalnog iskustva u oblasti prava sa posebnim znanjima lokalne pravne regulative; sa posebnim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti ili poželjno iskustvo u oblasti Javno-privatnog partnerstva (JPP).
 3. Napredno poznavanje rada na računaru (MS Word, Excel, Power Point);
 4. Odlično poznavanje engleskog jezika.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
• Potpisana radna biografija (CV) od strane zainteresovanog kandidata na srpskom jeziku

Individualni konsultant će biti izabran u skladu sa pravilima Svjetske banke koji su definisani u Smjernicama Svjetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i donacija za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (januar 2011. god.).

Više informacija možete dobiti putem mejla na adresu [email protected] ili na broj telefona 051 339 528, od 09.00 do 14.00 časova.

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti potpisanu radnu biografiju na niže navedenu adresu do 29.08.2019. god. do 16.00 časova.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Jedinica za upravljanje projektom
Trg Republike Srpske 1
IV sprat, kancelarija br. 17
78000 Banja Luka/Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
n/r Jovane Tatić
Tel: + 387 51 339 513, Faks: + 387 51 339 719
Email: [email protected]
Broj: 15.05-360-16-303/19

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE RADNE BIOGRAFIJE

BOSNA I HERCEGOVINA/REPUBLIKA SRPSKA
PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BiH (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
USLUGE INDIVIDUALNIH KONSULTANATA
Kredit br. IDA 5538 BA
Nabavka br. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-62-RS

Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta energetske efikasnosti u BiH (BEEP), a dio sredstava će se iskoristiti za plaćanje usluga individualnih konsultanta. U ovom slučaju se odnosi na angažovanje individualnog konsultanta za potrebe završetka veb stranice za Projekat BEEP, za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Individualni konsultant za potrebe završetka veb stranice Projekta BEEP treba da ažurira postojeću veb stranicu i da završi izradu veb stranice Projekta BEEP prema potrebama i zahtjevima Klijenta.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati niže navedene uslove:

 1. Prednost će imati kandidati koji posjeduju diplomu iz oblasti informacionih tehnologija, komunikacija, grafičkog dizajna ili srodnih studijskih oblasti (180 ECTS) ;
 2. Prikazano najmanje pet godina relevantnog iskustva u izradi i uspješnom funkcionisanju veb stranica, tj. lista preporuka od najmanje tri slična zadatka (lista preporuka treba da sadrži informacije o klijentima, opise zadataka, vrijednost ugovora i periode izvršenja, te prateće dokaze o zadovoljavajućem izvršenju tokom izvršenja zadatka od strane korisnika, ukoliko su dostupni).
 3. Odlično poznavanje srpskog jezika, u govoru i pismu i dobro poznavanje engleskog jezika.
  Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
  • Potpisana radna biografija (CV) od strane zainteresovanog kandidata na srpskom i engleskom jeziku

Individualni konsultant će biti izabran u skladu sa pravilima Svjetske banke koji su definisani u Smjernicama Svjetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i donacija za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (januar 2011. god.).

Više informacija možete dobiti putem mejla na adresu [email protected] ili na broj telefona 051 339 494, od 09.00 do 14.00 časova.

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti potpisanu radnu biografiju na niže navedenu adresu do 10.06.2019. god. do 16.00 časova.

      Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Jedinica za upravljanje projektom
Trg Republike Srpske 1
IV sprat, kancelarija br. 17
78000 Banja Luka/Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
n/r Jovane Tatić
Tel: + 387 51 339 513, Faks: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Broj: 15.05-360-16-201/19

Prednosti ulaganja u energetsku efikasnost i kako ih postići

Energetska efikasnost (EE) je najisplativiji način za štednju energije i smanjenje emisije stakleničkih gasova, tako da bi povećanje energetske efikasnosti trebalo biti u centru energetske politike zemlje. Implementacija mjera energetske efikasnosti štedi novac krajnjih korisnika, koji ta sredstava mogu iskoristiti u druge svrhe. Takođe, energetska sigurnost se povećava jer se ukupna potreba za energijom smanjuje.

Više

Savjeti za uštede na grijanju

Iako je sezona grijanja uveliko počela, još imate vremena da planirate promjene na vašem sistemu grijanja. U mnogim stanovima i porodičnim kućama radijatori nemaju ugrađene termostatske ventile koji mogu regulisati temperaturu u prostorijama. Posljedica toga je da će vam neke prostorije biti pregrijane, a s druge strane neke hladne, što rezultira nedovoljnim komforom u tim prostorijama. Rješenje kojem često pribjegavate ako su vam prostorije pregrijane je otvaranje prozora, što rezultira velikim gubicima topline.

Više