ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-73-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а Пројекат BEEP проводи Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. Овај захтјев се односи на ангажовање индивидуалног консултанта за потребе израде Плана промотивних активности за Пројекат BEEP и наставак Пројекта BEEP AF, за потребе Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Индивидуални консултант треба да изради детаљан План промотивних активности за Пројекат BEEP и наставак Пројекта BEEP AF за временски период од 4 године, а у циљу побољшања видљивости резултата и публицитета Пројекта посредством промотивних активности и активности за подизање јавне свијести у оквиру шире јавне кампање, а према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

 1. Посједовање дипломе из одговарајуће студијске области, најмање 240 ECTS;
 2. Приказано најмање пет година искуства у маркетингу или у сродној одговарајућој области, тј. листа препорука за најмање три слична задатка (листа препорука треба да садржи информације о клијентима, описе задатака, вриједност уговора и периоде извршења, те пратеће доказе о задовољавајућем извршењу током извршења задатка од стране корисника, уколико су доступни).
 3. Одлично познавање српског и енглеског језика, у говору и писму;
 4. Напредно познавање рада на рачунару.
  Документација коју је потребно доставити:
  • Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском и енглеском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 494, од 09.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 04.10.2019. год. до 16.00 часова.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Број: 15.05-360-16-308a/19

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-61-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а Пројекат BEEP проводи Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. Овај захтјев се односи на ангажовање индивидуалног консултанта за снимање стања реконструисаних објеката у оквиру Пројекта BEEP и прве групе објеката који ће бити реконструисани у оквиру наставка Пројекта BEEP AF. Индивидуални консултант треба да изврши снимање стања објеката и припреми видео материјал и фотографску документацију у сврху промоције резултата Пројекта за даљу дистрибуцију, повећања видљивости резултата и публицитета Пројекта, припреми информативни графички материјал са резултатима Пројекта, сними изјаве од представника интересних група, као и у сврху документовања почетног стања прве групе објеката предвиђених за реконструкцију у оквиру Пројекта BEEP AF, а према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

 1. Предност ће имати кандидати који посједују диплому из маркетинга, филмске продукције, фотографије, комуникологије, графичког дизајна или сродне студијске области (180 ECTS);
 2. Приказано најмање пет година релевантног искуства, тј. листа препорука за најмање три слична задатка (листа препорука треба да садржи информације о клијентима, описе задатака, вриједност уговора и периоде извршења, те пратеће доказе о задовољавајућем извршењу током извршења задатка од стране корисника, уколико су доступни).
  Документација коју је потребно доставити:
  • Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском и енглеском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 494, од 09.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 04.10.2019. год. до 16.00 часова.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Број: 15.05-360-16-309a/19

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-19-60-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. У овом случају се односи на ангажовање индивидуалног консултанта-правног експерта за потребе анализе сложених правних питања са фокусом на потенцијално пилотирање модела Јавно-приватног партнерства (ЈПП) за финасирање мјера енергетске ефикасности у области зградарства у Републици Српској, у оквиру Пројекта BEEP. Пројекат BEEP проводи Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Индивидуални консултант-правни експерт треба да изврши анализу тренутно сложеног правног стања са фокусом на потенцијално пилотирање модела Јавно-приватног партнерства (ЈПП) у РС који би био кориштен за истраживање, развој и имплементацију одрживог финансијског модела Јавно-приватног партнерства, а према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

 1. Диплома правног факултета (са најмање 240 ECTS), а предност ће имати кандидати који имају положен правосудни испит;
 2. Приказано најмање 7 година релевантног професионалног искуства у области права са посебним знањима локалне правне регулативе; са посебним искуством у области енергетске ефикасности или пожељно искуство у области Јавно-приватног партнерства (ЈПП).
 3. Напредно познавање рада на рачунару (MS Word, Excel, Power Point);
 4. Одлично познавање енглеског језика.

Документација коју је потребно доставити:
• Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 528, од 09.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 29.08.2019. год. до 16.00 часова.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]
Број: 15.05-360-16-303/19

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-62-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. У овом случају се односи на ангажовање индивидуалног консултанта за потребе завршетка веб странице за Пројекат BEEP, за потребе Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Индивидуални консултант за потребе завршетка веб странице Пројекта BEEP треба да ажурира постојећу веб страницу и да заврши израду веб странице Пројекта BEEP према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

 1. Предност ће имати кандидати који посједују диплому из области информационих технологија, комуникација, графичког дизајна или сродних студијских области (180 ECTS) ;
 2. Приказано најмање пет година релевантног искуства у изради и успјешном функционисању веб страница, тј. листа препорука од најмање три слична задатка (листа препорука треба да садржи информације о клијентима, описе задатака, вриједност уговора и периоде извршења, те пратеће доказе о задовољавајућем извршењу током извршења задатка од стране корисника, уколико су доступни).
 3. Одлично познавање српског језика, у говору и писму и добро познавање енглеског језика.
  Документација коју је потребно доставити:
  • Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском и енглеском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 494, од 09.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 10.06.2019. год. до 16.00 часова.

      Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Број: 15.05-360-16-201/19

Сребренка Голић: Електронске дозволе довешће инвеститоре

С циљем повећања конкурентности у области грађења, те привлачења страних инвеститора Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС настоји да успостави једноставан систем издавања грађевинских дозвола, уз минимум формалности и што ниже трошкове поступка.

Више

Постављени први специјални контејнери за електронски отпад у БиХ

Контејнери за електронски отпад постављени су на три локације у Сарајеву, и то испред Центра Владимир Назор, ОШ Грбавица 1 и Меркатора Ложионичка, а уједно су и први ове врсте у БиХ.

Више

Предности улагања у енергетску ефикасност и како их постићи

Енергетска ефикасност (ЕЕ) је најисплативији начин за штедњу енергије и смањење емисије стакленичких гасова, тако да би повећање енергетске ефикасности требало бити у центру енергетске политике земље. Имплементација мјера енергетске ефикасности штеди новац крајњих корисника, који та средстава могу искористити у друге сврхе. Такође, енергетска сигурност се повећава јер се укупна потреба за енергијом смањује.

Више

Савјети за уштеде на гријању

Иако је сезона гријања увелико почела, још имате времена да планирате промјене на вашем систему гријања. У многим становима и породичним кућама радијатори немају уграђене термостатске вентиле који могу регулисати температуру у просторијама. Посљедица тога је да ће вам неке просторије бити прегријане, а с друге стране неке хладне, што резултира недовољним комфором у тим просторијама. Рјешење којем често прибјегавате ако су вам просторије прегријане је отварање прозора, што резултира великим губицима топлине.

Више

Усвојен Акциони план за енергетску ефикасност у БиХ

На приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, Вијеће министара Босне и Херцеговине јучер је усвојило Акциони план за енергетску ефикасност у БиХ за период 2016 – 2018, чиме је БиХ испунила преузету обавезу из Уговора о Енергетској заједници, као значајан сегмент реформског процеса у области енергетске ефикасности.

Више

Голић: Српска прати европске трендове из енергетске ефикасности

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић рекла је данас да је Српска прилагодила законску легислативу о енергетској ефикасности са европским нормама и константно је унапређује да би је прилагодила земљама окружења.

Више