ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-73-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а Пројекат BEEP проводи Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. Овај захтјев се односи на ангажовање индивидуалног консултанта за потребе израде Плана промотивних активности за Пројекат BEEP и наставак Пројекта BEEP AF, за потребе Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Индивидуални консултант треба да изради детаљан План промотивних активности за Пројекат BEEP и наставак Пројекта BEEP AF за временски период од 4 године, а у циљу побољшања видљивости резултата и публицитета Пројекта посредством промотивних активности и активности за подизање јавне свијести у оквиру шире јавне кампање, а према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

  1. Посједовање дипломе из одговарајуће студијске области, најмање 240 ECTS;
  2. Приказано најмање пет година искуства у маркетингу или у сродној одговарајућој области, тј. листа препорука за најмање три слична задатка (листа препорука треба да садржи информације о клијентима, описе задатака, вриједност уговора и периоде извршења, те пратеће доказе о задовољавајућем извршењу током извршења задатка од стране корисника, уколико су доступни).
  3. Одлично познавање српског и енглеског језика, у говору и писму;
  4. Напредно познавање рада на рачунару.
    Документација коју је потребно доставити:
    • Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском и енглеском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 494, од 09.00 до 14.00 часова.
Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 04.10.2019. год. до 16.00 часова.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Број: 15.05-360-16-308a/19