Пројекат енергетске ефикасности: Ми знамо правац – Уштедимо енергију Српске

Провођење мјера енергетске ефикасности као опште друштвени циљ једно је од опредјељења Владе Републике Српске који је дефинисан у Економској политици за текућу, а имаће веома значајно мјесто и у Економској политици за 2016. годину.

Повећање енергетске ефикасности представља и међународну обавезу, јер се Уговором о успостављању Енергетске заједнице БиХ обавезала да ће до 2018. године остварити уштеде у финалној потрошњи енергије од 9%. Такође, у поступку придруживања ЕУ неоходно је у домаћи правни систем преузети директиве ЕУ које третирају ову област, што je у добром дијелу већ и урађено.

Наиме, на основу Закона о уређењу простора и грађењу, донесена су три правилника која ступају на снагу 1. јануара 2016. године и који су прописали обавезе из области енергетске ефикасности у зградарству. То, практично, значи да ће након тог датума свака нова зграда за коју је то законом и овим правилницима предвиђено, морати имати енергетски цертификат без којег се не може издати употребна дозвола, каже министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Сребренка Голић.

„Ради се, дакле, о енергетској ефикасности у зградарству, која је по први пут обухваћена и обрађена прописима Републике Српске који су усаглашени са Директивом ЕУ о енергетским карактериситкама зграда. Израда и доношење ових правилника трајало је скоро годину дана, уз пуно учешће јавности и стручних институција како би се дошло до што квалитетнијих и прихватљивијих техничких рјешења којима треба да се обезбиједе велике уштеде у потрошњи енергије у зградама, на начин да се смање укупне потребе за енергијом и да се повећава остварени степен комфора и стандарда корисника зграда“, рекла је министар Голић.

До 1. јануара 2016. године Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност организоваће и извршити додатну обуку инжењера одређених занимања који ће учестовати у обављању енергетских прегледа зграда и издавању енергетских сертификата, након чега ће Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију издавати лиценце за вршење енергетских прегледа зграда, чиме ће овај процес у потпуности бити уређен и организован.

„Обезбиједићемо и одговарајући софтвер за израчунавање енергетских карактеристика зграда, који би био доступан свим учесницима у вршењу енергетских прегледа зграда, што ће у знатној мјери олакшати посао и осигурати већи степен поузданости и квалитета ових услуга“, додаје Голић.

Један од битних инструмената за испуњавање свих ових обавеза и подизање енергетске ефикасности је и реализација Пројекта енергетске ефикасности који се финансира из кредитних средстава Свјетске банке. Пројекат је постао ефективан у мају ове године, а укупна вриједност пројекта за БиХ износи 32 милиона америчких долара, од чега се на РС односи 12,8 милиона или 40%.

Циљ овог пројекта је провођење мјера енергетске ефикасности углавном на објектима из области просвјете и здравства, а планирано је да се санира око 35 објеката, а можда и више (укупан број ће зависити од величине појединачних инвестиција). Такође, у оквиру пројекта ће се радити на развоју механизама финансирања мјера енергетске ефикасности, подизања свијести грађана, израде базе података, провођења стручних обука и сл.

„Подизање свијести о значају уштеде енергије на свим пољима значи и промјену менталитета, а знамо да се навике најтеже мијењају. Због тога сматарамо да је подизање свијести јавности о значају пројекта и саме уштеде енергије изузетно важно. Медији, као креатори јавног мњења, у овом сегменту реализације пројекта су наш кључни партнер. Наредне двије године, али и након тога, морамо напорно радити, заједнички креирати теме које ће грађанима пружити све релевантне информације о начинима уштеде енергије, а самим тим и кућних буџета“, поручила је министар Голић.

Реализација овог пројекта већ је започета. У првој фази одабрано је 11 објеката (три из области здравства и осам из области просвјете и културе) који ће бити енергетски „утопљени“. Процијењена вриједност инвестиција у ових 11 објеката износи око 5,5 милиона КМ, укључујући радове и пратеће консултантске услуге.

„Интезивно радимо и на енергетским прегледима и других објеката који су означени као објекти са највећим потенцијалом енергетске уштеде, у оквиру којих сами корисници остварују економске бенефите у виду смањења трошкова. Оно што је битно нагласити је да су инвестиције у мјере енергетске ефикасности у потпуности економски оправдане, јер се инвестиција отплаћује из остварених уштеда, које, када је у питању топлотна енергија, односно гријање, могу бити и 50%. Такође, није занемарив учинак који ће реализација овог пројекта имати за раст грађевинарства као привредне гране, с обзиром да ће за извођење радова бити ангажоване домаће фирме“, поручују из ресорног министарства.

Енергетском ефикасношћу утиче се на задовољавање потреба данашњих генерација за енергијом, не угрожавајући при том опстанак будућих генерација, а форсирањем и стимулисањем повећаног коришћење енергије из обновљивих извора чува се еколошка равнотежа, и смањују укупне емисије штетних гасова који изазивају ефекат стаклене баште.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

(Nezavisne novine)